วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1-5 การบวกและลบเลขฐานแปด

1-5-1 การบวกเลขฐานแปด (Octal addition)
หลักการบวกคือ ให้บวกเหมือนกับการบวกเลขฐานสิบ ถ้าผลของการบวกเกิน 7 ได้
ผลบวกแล้วลบด้วยค่าฐาน (8) ผลของการลบคือค่าในตำแหน่งนั้นแล้วทด 1ไปตำแหน่งที่สูง
กว่าแต่ถ้าผลบวกไม่เกิน 8 ค่านั้นคือคำตอบ
1-5-2 การลบเลขฐานแปด (Octal subtraction)
การลบเลขฐานแปด กระท าเหมือนเลขฐานสิบ แต่ถ้าตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบ ต้องมี
การยืมหลักที่มีค่ามากกว่า ซึ่งเท่ากบ 8 แล้วจึงลบออก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น