วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1-6 การบวกและลบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal addition and subtraction)

การบวกเลขฐานสิบหก ถ้าบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เกิน 15 ให้ใช้ 16 ลบด้วยเลขดังกล่าว จะได้ผลลัพธ์ แล้วทดไปหลักที่มากกว่าเท่ากับ 1แต่ถ้าบวกกันแล้วไม่เกิน 15ก็คือได้ค าตอบ การลบที่เช่นกัน ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้ยืมหลักที่มีค่ามากกว่า 1 ซึ่งเท่ากับ 16แล้วจึงลบได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น