วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1-4 การบวกและลบเลขฐานสอง

 1-4-1 การบวกเลขฐานสอง (Binary addition) การบวกเลขฐานสองมีหลักการบวกเหมือนกันกับบวกเลขฐานสิบ คือ เมื่อผลบวกมีค่า มากกว่าค่าหลัก จะต้องทด 1 ไปยังหลักที่สูงกว่าดังนี้1-4-2 การลบเลขฐานสอง (Binary subtraction) การลบเลขฐานสองกระท าได้โดยใช้หลักต่อไปนี้

กรณีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ การลบกันก็ต้องมีการยืมหลักที่มีค่ามากกว่ามา 1 เพื่อให้เป็น 10 แล้วจึงน าไปลบ 1 ได้ผลลัพธ์ คือ 1 และหลักมากกว่าที่ถูกยืมมาจะเหลือ 0 แต่ถ้าหลักที่ มากกว่าเป็น 0 ต้องยืมหลักถัดไปเรื่อย ๆ โดยตัวที่ถูกยืมต่อไปจะมีค่าเหลือ 1 โดยหลักที่ยืม เป็นตัวสุดท้ายจะมีค่าเป็น 10ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น