วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1-2 ระบบตัวเลข (Number Systems)

 ระบบตัวเลขแต่ละระบบจะมีจ านวนตัวเลขที่ใช้เหมือนกับชื่อของระบบตัวเลขนั้น และมี ฐานของจ านวนเลขตามชื่อตัวเลขนั้นด้วย
1-2-1 เลขฐานสอง (Binary number system) ประกอบด้วยเลข 2 ตัวคือ 0 และ 1 เท่านั้น แต่ถ้าน าตัวเลขทั้งสองจ านวนมาเรียงประกอบ กันขึ้นหลาย ๆ หลัก จะเรียกแต่ละหลักว่า บิต (Bit) เช่น
               01 มีค่าเท่ากับ 2 บิต
           0101 มีค่าเท่ากับ 4 บิต
   01010101 มีค่าเท่ากับ 8 บิต
1-2-2 เลขฐานแปด (Octal number system) ประกอบด้วยเลข 8 ตัวคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ตัวเลขทั้ง 8 ตัว นี้จะมีค่าเกินเลข 7 ไม่ได้แต่สามารถน ามาเรียงประกอบกันขึ้นได้ เช่น (4536) 8
1-2-3 เลขฐานสิบหก (Hexadecimal number system) ประกอบด้วยเลข 16 ตัวคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F ตัวเลขทั้ง 16 ตัวนี้ เป็นเลขของฐานสิบหก และต้องมีค่าไม่เกินเลข F ด้วย เหตุที่ตัวเลขมากกว่า 9 ต้องเขียนเป็น อักษร A, B, C, D, E, F ทั้งนี้เพื่อไม่ท าให้ตัวเลขซ้ ากัน ดังนั้นเพื่อความเข้าใจ A ในที่นี้คือ 10 B คือ 11, C คือ 12, D คือ 13, E คือ 14 และ F คือ 15


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น