วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1-1 บทนำ

ระบบตัวเลขที่รู้จักกันมากที่สุด คือ ระบบฐานสิบ มีเลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 10 ตัว ใช้ในการนับจ านวน ดังนั้นจึงก าหนดตัวเลขทั้ง 10 ตัวนี้ว่า เลขฐานสิบ (Decimal number) ซึ่ง สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวเลขจ านวนต่าง ๆ นั้นมีค่าไม่ซ้ ากัน ค่าของตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 9 ขึ้นไป ก็เป็นจ านวนตัวเลขที่น ามาเรียงประกอบกันขึ้นใหม่ ในระบบเลขฐานสิบ ปริมาณที่ แสดงออกมาจะแสดงโดยค่าและต าแหน่งของตัวเลข เช่น ตัวเลข 5,648.243
จะเห็นว่าต าแหน่งของตัวเลขมีความส าคัญแตกต่างกัน โดย เรียงความส าคัญจากน้อยไปหามาก เริ่มจากความส าคัญน้อยสุดอยู่ทาง ขวามือ และเรียงล าดับความส าคัญเพิ่มขึ้นเป็นล าดับเรื่อย ๆ ทางซ้ายมือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น